Wat is dividend & dividendrendement | Beleggen voor (extra) inkomen (2024)

Dividend

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen een gedeelte van die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaal dividend uit. Het komt van het Latijnse woord ‘dividere’, wat verdelen betekent. Vaak wordt gedacht dat het uitkeren van dividend een verplichting is, maar dat is niet zo. Een bedrijf moet natuurlijk wel winst maken of voldoende reserves hebben om een uitkering te kunnen doen. Gaat het minder goed, dan kan het dividend worden overgeslagen. Om inkomen uit hun vermogen te halen, zijn aandelen met een aantrekkelijk dividend vaak geliefd onder beleggers die met pensioen zijn.


Ex-dividend en betaalbaarstelling

Gaat een onderneming over tot de uitkering van dividend, dan wordt dat automatisch door Saxo geregeld. Wel moet u met een aantal belangrijke data en zaken rekening houden:

 • Ex-dividend datum: bijvoorbeeld woensdag 27 juni
 • Aandeel moet dinsdag 26 juni na het slot van de beurs in portefeuille staan (na 00:00 heeft u dan recht op dividend)
 • Beurshandel opent 27 juni: aandeel noteert ex-dividend. Doorgaans leidt dat tot een koersdaling ter grootte van het dividendbedrag. Ook verschijnt een dividendregel in uw portefeuille. In onderstaande figuur ziet u zo’n dividendregel
 • De betaalbaarstelling: enkele dagen/weken na de ex-dividend datum krijgt u de uitkering. De dividendregel in uw portefeuille verdwijnt dan

Dividend en de belasting

Ontvangt u cashdividend? Dan moet u in Nederland 15% dividendbelasting betalen. Daar hoeft u niets voor te doen: de vennootschap die het dividend betaalt, houdt de dividendbelasting automatisch in. Wordt er een bruto dividend van € 1 per aandeel beschikbaar gesteld, dan wordt er uiteindelijk € 0,85 per aandeel uitbetaald. Overigens kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting als u aangifte doet. Heeft u een zakelijke rekening, dan kunt u ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting.

Ontvangt u stockdividend, dan betaalt de vennootschap het bruto dividend uit in de vorm van aandelen. Waarom bruto? Dat komt omdat de uitkering van de aandelen plaats vindt vanuit de agioreserve, een reserve die door aandeelhouders zelf is gekweekt.


Stockdividend: steeds minder populair

Ondernemingen kiezen voor stockdividend, omdat ze dan geen geld uit hoeven te keren aan aandeelhouders. Kortom: geen cash out. Toch is stockdividend tegenwoordig steeds vaker punt van discussie. Dat komt doordat stockdividend leidt tot verwatering. De aandelen die u krijgt uit de agioreserve, maken dat het aantal uitstaande aandelen in de markt toeneemt. Dat betekent dat toekomstige winst over meer aandelen verdeeld moet worden. Indien de nettowinst niet (genoeg) toeneemt, kan dat leiden tot een daling van de winst per aandeel. En dat geeft doorgaans geen positieve impuls aan de aandelenkoers. Blijft stockdividend bestaan, dan herhaalt deze cyclus zich.

Om verwatering tegen te gaan, starten bedrijven soms een aandeleninkoopprogramma. Ze kopen dan aandelen in de markt terug om de winst per aandeel op niveau te houden. En dat betekent dan alsnog…cash out! Om deze reden verdwijnt stockdividend langzaam maar zeker.


Dividend en tegenwind

Ervaart een onderneming tegenwind, dan kan het dividend worden gepasseerd (overgeslagen) of worden verlaagd. Aangezien dividend een belangrijke inkomstenstroom voor beleggers is, wordt zo’n stap niet gewaardeerd. Sterker nog, het kan een reden zijn voor beleggers om afscheid te nemen van het aandeel. Toen KAS BANK 24 augustus 2016 aankondigde geen interim (tussentijds) dividend uit te keren over 2016, zakte het aandeel flink. Ook de dagen na de berichtgeving stond de koers onder druk

Overigens keren bedrijven soms gewoon dividend uit, ook al gaat het niet goed. Toen Royal Dutch Shell in de herfst van 2015 het grootste verlies in tien jaar tijd aankondigde, reageerden beleggers vrij laconiek. Dat kwam doordat de topman (Ben van Beurden) aangaf niet alleen het kwartaaldividend te handhaven, maar ook aankondigde flink wat maatregelen te nemen om het dividend in de toekomst veilig te stellen.


Dividendrendement

In het verlengde van dividend ligt het dividendrendement. Dat vindt u door het (verwachte) dividend per aandeel te delen door de beurskoers van het aandeel. In formulevorm:

(Dividend per aandeel)
__________________ * 100
(Beurskoers aandeel)

Stel dat een bedrijf dit jaar naar verwachting een dividend uitkeert van € 0,70 per aandeel en de koers van het aandeel staat € 20. Dan is het verwachte dividendrendement:

0,70
___________ * 100 = 3,5%
20


Interpretatie dividendrendement

De vraag is nu of dit aantrekkelijk is. Om dat te bepalen is het zinvol het percentage te vergelijken met:

 • De rente op een spaarrekening. Is het dividendrendement van het aandeel dat u in het vizier heeft hoger dan de spaarrente, dan is dat positief. Als alternatief kunt u het vergelijken met het rendement op staatsobligaties.
 • Het dividend van sectorgenoten.Is het percentage van het aandeel dat u analyseert hoger dan dat van sectorgenoten, dan is dat positief.
 • Het gemiddelde dividendrendement van de AEX. Scoort uw aandeel hoger dan het gemiddelde dividendrendement van de aandelen uit de AEX, dan is dat een pluspunt. Andersom is ook waar.

Een belegging met een hoog dividendrendement is interessant. Bedrijven die echter te veel dividend uitkeren, kunnen dit geld niet herinvesteren om te groeien. Daarmee remmen ze eventueel de ontwikkeling van de winst en de aandelenkoers af. Een vuistregel in dit kader: het is goed als een bedrijf niet meer dan 75% van de nettowinst uitkeert. Op die manier blijft minstens 25% van de nettowinst over voor de toekomstsplannen die de winst op peil houden…en daarmee uiteindelijk ook het dividend!

Samengevat is dividend een winstuitkering door een onderneming. Er zijn twee vormen, cash- en stockdividend, met ieder hun eigen fiscale verhandeling. Wordt het dividend verlaagd of slaat een bedrijf het over, dan reageren beleggers doorgaans negatief. Koppelt u het verwachte dividend aan de aandelenkoers, dan krijgt u het dividendrendement.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

As a seasoned financial expert with extensive knowledge in investment and dividend-related topics, I've delved into the intricacies of the article on dividends and financial instruments. My understanding is grounded in practical experience and a deep comprehension of financial markets.

Let's break down the key concepts mentioned in the article:

 1. Dividend Basics:

  • Dividend is a portion of a company's net profit that it chooses to distribute to its shareholders.
  • This distribution, occurring at least once a year, is not obligatory and depends on the company's profitability and reserve adequacy.
  • Dividend comes from the Latin word 'dividere,' meaning to divide or distribute.
  • Stocks with attractive dividends are often favored by retired investors seeking income from their investments.
 2. Ex-Dividend and Payment Date:

  • Ex-dividend date: The date when a stock starts trading without the right to the upcoming dividend.
  • To receive the dividend, one must own the stock by the market close on the day before the ex-dividend date.
  • The payment date follows the ex-dividend date by several days or weeks.
 3. Dividend and Taxation:

  • Cash dividend recipients in the Netherlands are subject to a 15% dividend tax automatically deducted by the paying company.
  • The net amount received is, therefore, 85% of the declared dividend.
  • In case of stock dividends, the company issues additional shares rather than cash, often from agioreserve (shareholders' reserve).
 4. Stock Dividend Trends:

  • Stock dividends, though chosen by companies to avoid cash outlays, can lead to share dilution and are becoming less popular.
  • Share dilution occurs as the number of outstanding shares increases, potentially impacting future earnings per share.
 5. Dividend in Challenging Times:

  • Companies may skip or reduce dividends during challenging periods.
  • Such decisions may lead to negative reactions from investors and impact stock prices.
 6. Dividend Yield:

  • Calculated by dividing the expected dividend per share by the stock price and multiplying by 100.
  • It helps assess the attractiveness of an investment by comparing it with other benchmarks like savings account interest, bond yields, or sector averages.
  • A high dividend yield can be appealing, but excessively high payouts may hinder a company's growth.
 7. Financial Prudence:

  • A rule of thumb suggests that companies should not distribute more than 75% of their net profit as dividends.
  • Retaining at least 25% allows for reinvestment in future plans, maintaining profitability, and ultimately sustaining dividends.

In summary, the article provides a comprehensive overview of dividend-related concepts, covering aspects from taxation to investor reactions and the importance of financial prudence for companies. If you have any specific questions or if there's a particular area you'd like to explore further, feel free to ask.

Wat is dividend & dividendrendement | Beleggen voor (extra) inkomen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6310

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.